Obchodní podmínky

PODLE ZÁKONA č. 634/1992 Sb.
 • 1. Úvodní ustanovení

  Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.skrinshop.cz (dále jen „E-shop“), který je provozován společností Skříň s.r.o., se sídlem Olomouc – Lazce, Dlouhá 48, 779 00 Olomouc, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 66258, IČO: 05103126, tel. +420 703 349 339, email: info@skrinshop.cz (dále jen „Prodávající“). 2. Článek V a článek VIII těchto obchodních podmínek se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, není spotřebitelem ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“). 3. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Součástí kupní smlouvy jsou však vždy obchodní podmínky ve znění platném v den odeslání objednávky ze strany kupujícího.

 • 2. Uzavření kupní smlouvy

  Webové rozhraní E-shopu obsahuje seznam zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní E-shopu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní E-shopu jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 2. Webové rozhraní E-shopu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží na adresu ležící na území České republiky a Slovenské republiky. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží na adresu ležící mimo Českou a Slovenskou republiku poskytne Prodávající na základě individuálního dotazu. 3. Pro objednání zboží kupující vloží zboží do košíku kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“ v detailu náhledu jednotlivého produktu v E-shopu. Následně kupující vyplní ve webovém rozhraní E-shopu své dodací a fakturační údaje, vybere způsob dodání zboží a způsob platby. Kupující dále potvrdí svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami a vezme na vědomí informace poskytované před uzavřením smlouvy a poučení o právu na odstoupení od smlouvy. Vše uvedené v tomto čl. 2.3 dále společně jen jako „objednávka“. Kupující objednávku odešle Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU“. 4. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje v objednávce. V případě chybného uvedení jakýchkoliv údajů v objednávce kupující informuje Prodávajícího emailem na info@skrinshop.cz, kde uvede číslo objednávky a správné údaje. 5. Objednávka je pouze návrhem kupní smlouvy ze strany kupujícího. a. Pokud kupující zvolil v objednávce způsob doručení prostřednictvím přepravní společnosti (ČP či jiné) nebo kurýrem (Messenger), vzniká smluvní vztah (kupní smlouva) mezi Prodávajícím a kupujícím až doručením oznámení o potvrzení objednávky (akceptací), které Prodávající zašle kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce. b. Pokud kupující zvolil v objednávce jako způsob doručení osobní vyzvednutí v obchodě Skříň na adrese Revoluční 20, Praha 1, 110 00 (dále jen „Obchod“), Prodávající zboží pouze rezervuje kupujícímu po dobu 2 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky a kupní smlouva bude uzavřena mezi Prodávajícím a kupujícím až v okamžiku zakoupení zboží v Obchodě poté, co se kupující se zbožím seznámí. Pro vyloučení pochybností, kupující není povinen rezervované zboží zakoupit. 6. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek), nebo v případě dřívější objednávky jiného kupujícího vzhledem ke skutečnosti, že Prodávající má v nabídce E-shopu většinou jediný konkrétní kus od nabízeného zboží. 7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). 8. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku (ve smyslu § 1820 odst. 1 občanského zákoníku) při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. 9. Obsahem kupní smlouvy je: (i) objednávka a (ii) tyto obchodní podmínky. 10. Odpověď kupujícího s dodatkem nebo odchylkou, není, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, přijetím nabídky na uzavření kupní smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se na vztah mezi Prodávajícím a kupujícím při nákupu kupujícího v E- shopu nepoužije.

 • 3. Platební podmínky a odeslání zboží

  Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši dle kupní smlouvy (společně dále jen jako „kupní cena“) může kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby: a. bankovním převodem nebo složením hotovosti na účet Prodávajícího: č. ú. 115-2649600237/0100 vedený u Komereční banky, pokud je kupní cena sjednána v CZK a kupující platí kupní cenu z účtu vedeného bankou v České republice b. v hotovosti na dobírku smluvnímu přepravci v místě určeném kupujícím v objednávce, nebo c. v hotovosti při uzavření kupní smlouvy v Obchodě. 2. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. 3. V případě platby bankovním převodem nebo složením hotovosti na účet Prodávajícího je kupní cena splatná do 4 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, přičemž závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. Není-li kupní cena v plné výši včas uhrazena, kupní smlouva zaniká, ledaže kupující uhradí kupní cenu v dodatečné lhůtě poskytnuté kdykoliv ze strany Prodávajícího nebo Prodávající akceptuje pozdější úhradu kupní ceny (např. odesláním objednaného zboží kupujícímu). 4. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu, není-li dohodnuto jinak. Pro urychlení vyřízení objednávky doporučujeme nechat zaslat potvrzení o uskutečnění platby na email: info@skrinshop.cz. Kupující je oprávněn k úhradě části nebo celé kupní ceny použít prostředky na svém kontě v zákaznickém účtu E shopu. 5. Kupující v případě volby způsobu doručení zboží prostřednictvím přepravní společnosti PPL obdrží kód pro sledování své zásilky na http://www.ppl.cz 6. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Kupující obdrží vždy daňový doklad a to buď v zásilce spolu se zbožím, nebo osobně při vyzvednutí zboží v Obchodě. Prodej použitého zboží se řídí zvláštním režimem DPH dle § 90 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, který zakazuje samostatně uvádět na daňovém dokladu výši DPH na použité zboží a kupující nemá právo nárokovat odpočet DPH při prodeji použitého zboží. 7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 • 4. Přeprava a dodání zboží

  1. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. 2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen Prodávajícímu uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 3. Kupující je povinen překontrolovat stav zásilky při dodání. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zboží (např. protržená či promáčknutá krabice, stržená lepicí páska), je kupující za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození je nutné s řidičem přepravce sepsat škodní protokol. Podpisem dodacího listu při přebírání zboží kupující stvrzuje, že zboží dorazilo mechanicky nepoškozené. Na reklamace mechanického poškození zboží po podpisu dodacího listu proto nemůže být později brán zřetel s ohledem na přepravní podmínky našeho smluvního přepravce.

 • 5. Záruka za jakost při převzetí a odpovědnost za vady

  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně záruky Prodávajícího za jakost zboží při převzetí a práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele). 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: a. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, b. se zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, c. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a d. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. 4. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 5.2 výše, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. 5. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit. 6. Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže. 7. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. 8. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží (s výjimkou uvedenou v čl. 5.7 níže). To neplatí: a. u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, b. na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, c. u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo d. vyplývá-li to z povahy věci. 9. Naprostá většina zboží nabízeného v E-shopu je použité. Zboží označené v nabídce E shopu slovy „jako nové“ se považuje za zboží použité, byť je ve vynikajícím stavu (téměř nenošené). Prodávající a kupující sjednávají u již použitého spotřebního zboží v souladu s § 2168 občanského zákoníku zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění na 12 měsíců od převzetí zboží. 10. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo: a. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, b. na odstranění vady opravou věci, c. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo d. odstoupit od smlouvy. 11. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má následující práva: a. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. b. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. c. Neodstraní-li Prodávající vadu zboží včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího. 12. Prodávající neposkytuje zvláštní smluvní záruku za jakost dle § 2113 občanského zákoníku nad rámec zákonných ustanovení. 13. Práva kupujícího vyplývající ze záruky za jakost při převzetí a odpovědnosti za vady Prodávajícího, uplatňuje kupující u Prodávajícího na adrese obchodu SKŘÍŇ, Revoluční 20, Praha 1, 110 00. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. 14. Reklamace se vyřizují v souladu s reklamačním řádem, občanským zákoníkem, zákonem na ochranu spotřebitele a dalšími právními předpisy.

 • 6. Garance originality

  1. Prodávající, usilovně si střežíce své dobré jméno v oblasti prodeje originálního luxusního zboží, které si buduje od roku 2014, zaručuje, že veškeré zboží nabízené a zakoupené v E shopu a Obchodu je originální a autentické. 2. Pokud by zboží nebylo originální, má kupující kdykoliv právo na odstoupení od kupní smlouvy a vrácení plné výše kupní ceny.

 • 7. Odstoupení od smlouvy

  1. Kupující, který je spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku, má za podmínek stanovených v ustanovení § 1829 a násl. občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží, za předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku ve smyslu § 1820 odst. 1 občanského zákoníku. 2. Kupující odstoupí od kupní smlouvy oznámením ve formě: i. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb a doručeného na adresu: Skříň s.r.o., obchod Prodejna Skříň, Revoluční 20, Praha 1, 110 00, nebo ii. emailu doručeného na adresu info@skrinshop.cz. 3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje, aby kupující odeslal oznámení o uplatnění práva odstoupit od kupní smlouvy Prodávajícímu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. 4. Kupující v oznámení o odstoupení od smlouvy uvede číslo bankovního účtu, na které chce vrátit kupní cenu. Kupující může (avšak nemusí) k odstoupení od smlouvy použít vzorový formulář, který je k dispozici zde. 5. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy: i. kupující zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, a to na adresu Skříň s.r.o., obchod Prodejna Skříň, Revoluční 20, Praha 1, 110 00; a ii. Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, vrátí kupujícímu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží (v rozsahu, ve kterém nepřevyšují nejlevnější Prodávajícím nabízený způsob dodání zboží), které od něho na základě kupní smlouvy přijal. Prodávající vrátí peněžní prostředky stejným způsobem, jakým kupující uhradil kupní cenu. Kupující tímto souhlasí, že v případě platby kupní ceny na dobírku mu budou peněžní prostředky vráceny na bankovní účet specifikovaný v oznámení o odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal. 6. Kupující je informován, a souhlasí s tím, že v případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku. 7. Kupující odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Prodávající svůj případný nárok započte proti pohledávce kupujícího na vrácení peněžních prostředků za vrácené zboží. 8. Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 1829 občanského zákoníku, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. 9. Kupující potvrzuje, že byl poučen o právu odstoupit od smlouvy v souladu s § 1820 odst. 1 písm. f) občanského zákoníku. 10. Pro vyloučení pochybností platí, že tento čl. VIII obchodních podmínek se neaplikuje na kupní smlouvy uzavřené v Obchodě.

 • 8. Další práva a povinnosti smluvních stran

  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. 2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní E-shopu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní E-shopu. 3. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky E-shopu nebo v důsledku užití webové stránky E-shopu v rozporu s jejich určením.

 • 9. Závěrečná ustanovení

  1. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2018 a ruší všechny předcházející obchodní podmínky Prodávajícího. 2. Součástí kupní smlouvy jsou tyto obchodní podmínky, tj. znění uvedené na internetových stránkách Prodávajícího v den odeslání objednávky ze strany kupujícího. 3. Čl. V, VI a VII těchto obchodních podmínek se uplatní přiměřeně i pro nákup zboží spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku přímo v Obchodě bez předchozí objednávky prostřednictvím webového rozhraní E-shopu. 4. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak Prodávající a kupující sjednávají, že smluvní vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 5. Případné spory mezi Skříň s.r.o. a Kupujícím je možné řešit i mimosoudní cestou. Subjektem řešení sporu je v takovém případě Česká obchodní inspekce. Veškeré informace ohledně mimosoudního řešení spotřebitelských sporů naleznete zde. K mimosoudnímu řešení sporů může Kupující přistoupit v případě, že se nepodařilo stížnost vyřešit přímo s Skříň s.r.o. 6. Je-li některé ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

NAHORU